รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลีอกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร์.....ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลีอกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์....ดูรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คนเก่ง ของเดอะแชมป์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.ดูรายละเอียด

         รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลีอกเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ แพทย์ชนบท ประจำปีการศึกษา 2558.....ดูรายละเอียด

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลีอกรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558....ดูรายละเอียด

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558.....ดูรายละเอียด
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (RASA)...รายละเอียดเพิ่มเติม